Antonín Novotný - ukázka rukopisu a grafologický rozbor.


10.12.1904, Letňany
+ 28.1.1975, Praha


Posuzovaný rukopis pochází z r. 1966. Pokud je známo, je pisatel pravák, vyučen strojním zámečníkem, pracoval také jako svářeč. V r. 1938 nastoupil do československého vojska, byl v koncentračním táboře, ženatý. Do r. 1966 nejsou známa žádná závažná onemocnění.

Rukopis z roku 1966


Písmo A. Novotného vypovídá o povahových vlastnostech muže, kterému bylo v té době 62 let. Nelze proto posoudit vývoj některých povahových vlastností a rysů, pokud došlo k jejich proměně. S ohledem na věk je patrná značná vitalita. Lze předpokládat, že pisatel je stále velmi aktivní, činorodý, duševně i psychicky čilý. Není typem člověka, který váhá, taktizuje či promýšlí následné činy z různých úhlů pohledu. Pokud je o něčem přesvědčen, pak "jde do akce" s plným nasazením a značnou razancí. Nic neponechává náhodě a používá pro dosažení cíle svoji plnou sílu, popř. moc. Má dokonce silnou potřebu dát svou energii a sílu do služeb ideálu, pak je neúnavný a obětavý . Jeho silný subjektivismus, důslednost, značný energetický potenciál, entusiasmus a schopnost podstoupit riziko mohou sloužit až fanatickému prosazování názorů, idejí. Intelektově se pohybuje v rámci průměru až lehce nad průměrem. Má značně vyvinutou fantazii, obrazné myšlení . Má však sklon své představy přeceňovat nebo se nechat strhnout jejich silou. Nevýhodou toho je, že je pak může vnucovat jiným. Není však rozhodně typem filosofa a od nápadu k jeho uskutečnění není nikdy daleko. Je praktický, popř. pragmatický.
Dá se také hovořit o účelovosti. Pokud chce dosáhnout nějakého cíle, může volit jakékoliv vhodné prostředky, zejména pokud mu na tomto cíli velmi záleží. Je ambiciózní, razantní až tvrdý. Spíše než o majetek, hromadění hmotných statků, bude se zaměřovat na možnost ovládání, kontroly a tedy moci. Osobně může být spíš nenáročný. Přes kolísající sebevědomí, převažuje přeceňování vlastní osoby, nadhodnocení. To je způsob, jak se pisatel vyrovnává s pocitem méněcennosti, nejistoty a úzkosti. S tím souvisí i značná míra rigidity, snížení pružnosti, pokud jde o změnu postoje či názoru. Pokud již něčeho dosáhne, nevzdává se toho snadno. Nepatří k těm, kdo snadno, lehce a uvolněně dosahují svých cílů. Musí tvrdě pracovat" a je si toho vědom. Může patřit k lidem, kteří jsou "věrni až za hrob". Tento rys souvisí do značné míry i s fanatickým zaujetím a tedy v podstatě se sníženým vnímáním skutečnosti. Jeho věrnost ideji či člověku nesouvisí se svobodným rozhodováním při současné schopnosti vidět problém v celé jeho šíři. Dá se spíše říci, že některé věci a skutečnosti prostě vidět nechce, aby se jimi nemusel zabývat. To by ho znejišťovalo a navíc zdržovalo, zatímco on musí co nejrychleji dospět k cíli. Někdy se objevuje tendence "přestřelit", přecenit svoje síly. Má velmi silnou vůli a sebekontrolu. Právě ovládání vlastních emocí vede až k určité necitlivosti a tvrdosti, popř. i odolnosti.
To mu umožňuje na jedné straně prosadit své (i dlouhodobé) plány. Na druhé straně ho činí nevnímavým vůči momentálním důležitým impulsům z okolí i vůči podnětům vnitřním. Je komunikativní, ve společnosti se však nebude pohybovat uvolněně. Bude také pravděpodobně postrádat takt a smysl pro humor. Pohybuje se v rámci vyznačených hranic. Má značnou potřebu nezávislosti. Přestože sám rád usměrňuje a kritizuje, ovlivňuje, popř. vede druhé, sám kritiku a diktování nesnáší - buď ho činí nejistým nebo se před ním uzavře a nevnímá je. Je však schopen si uvědomit některá svá omezení, v takovém případě mu nebude činit problém delegovat některé, zejména odborně zaměřené aktivity na druhé. To totiž zároveň neomezuje jeho tendenci řídit, kontrolovat a činit konečná rozhodnutí.


Nedokáže skutečně relaxovat, odpočívat. Potřebuje být neustále aktivní. Lze proto předpokládat aktivní způsob odpočinku. Je poměrně dobrý organizátor, i když není právě systematický. Nadšení, zaujetí a schopnost až absolutního nasazení nahrazují rozvážné promýšlení eventualit, uspořádání záležitostí podle důležitosti. Nezabývá se detaily. Při prosazování svých názorů může být značně tvrdohlavý. Nelze však vyloučit, že před vyšší autoritou se navenek i skloní. Bude se však jednat spíše o podřízení se pod nátlakem, než o dobrovolné rozhodnutí. Sám bude mít rovněž tendenci vynucovat si autoritu, než, že by ji přirozeně získal. Jde mu však o vedoucí postavení, kde může být střídavě úspěšný i neúspěšný vzhledem k dříve zmíněným vlastnostem. Není zvyklý dávat najevo a někdy i připustit hlubší či intenzivnější pocity, ale má silnou potřebu kontaktu a něhy.